KVKK Aydınlatma Metni

SUDESAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirket merkezi ve tüm bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Müşteri Verileri:

Toplanan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.sudesan.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Müşterilerimizin çoğunun Kurumsal Nitelikte Tüzel Kişilik olması nedeniyle Kişisel Verisini işlediğimiz Gerçek Kişiler genellikle Kurumsal Müşterilerin Temsilcisi/Personeli kapsamındaki Veri sahipleri olmaktadır. Bu Kişilere ilişkin Kişisel Veriler şu şekildedir:

 • Yazışmalar ve kampanya bilgilendirilmeleri için kullanılan Elektronik Posta Adresleri, Ad-Soyad, Telefon ve Adres Bilgileri
 • Sözleşmeler ile birlikte sunulan İmza Sirküleri içerisinde yer alan TC Kimlik, Nüfus Bilgileri, İmza, Telefon, Adres Bilgileri
 • İrsaliye Formları üzerindeki Teslim Eden alanında yer alan Ad-Soyad, İmza, Telefon ve Adres Bilgileri
 • Müşteriye ait emtiaları teslim alacak Müşteri Temsilcilerine ait Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Telefon, Adres Bilgisi
 • Bayi/Servis eğitimlerinde yer alan kişilere ilişkin Ad-Soyad, Firma, Görev, Adres Bilgisi, Telefon, E-Mail Bilgisi

Şirketimiz gerçek kişi müşterilerine daha düzgün bir hizmet verebilmek, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla bu kişilerin aşağıda yer verilen kişisel verilerini işleyebilmektedir.

 • Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres Bilgisi, Telefon, E-Mail Bilgisi

Ziyaretçi Verileri:

Şirket merkezimiz ve diğer iş birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, şirket merkezimiz ve diğer iş birimlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su, T.C. kimliği / pasaportu / ehliyeti ve bunların numarası, giriş-çıkış saatleri kaydedilmektedir.

Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Şirketimizin üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama, taşıt/ortak taşıma, acentelik vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim ve durumun niteliğine göre plaka no, hesap no. gibi kişisel verileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.

İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir. Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Üretim, Satış, Pazarlama, Hammadde İthalat, Ürün İhracat ve Gümrükleme hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, verilen hizmetlerin analiz edilmesi, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Gümrük Bakanlığı, Serbest Bölgeler Md, Gümrük Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, izninizin olması halinde bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; kargo/posta gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı firmalar, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, alt taşıyıcılar, acenteler, işletmeciler, bayiler, servisler, banka ve finans kuruluşları; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Gümrük Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölgeler Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Diğer Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak  yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kurulca farklı bir yöntem belirleninceye kadar haklarınızla ilgili başvurular doğrudan şirketimizin Genel Müdürlük adresine yazılı olarak yapılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin www.sudesan.com internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak bizzat veya noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Bilgi ve aydınlatma amacı ile duyurulur.

Saygılarımızla,

SUDESAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Sudesan Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://docs.google.com/document/d/1vZs0lebWWSdrU4aAXpTMrPtIiGmUnUa9/edit?usp=sharing&ouid=109342988893147583211&rtpof=true&sd=true